کمیته علمی کنفرانس

1- دکتر رضا صدر حسینی

2-دکتر معصومه کاظم خانی

3- دکتر نیره محمودی

4- دکتر هوشنگ رضوی

5- دکتر ولی رحمتی

6- دکتر علی ریاضی

7- دکتر لطف الله گرانقدر

8- دکتر علی اوسط رشتچیان